Учебна 2022-2023 година

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ“ – БЛАГОЕВГРАД

 

Обучението в Средно училище „Иван Вазов“, Благоевград се осъществява в дневна форма, приета на заседание на ПС / Протокол № 9/07.09.2022 г.

Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включа обучението на учениците по учебни предмети или модули

В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортни дейности и часът на класа.

При преминаване от присъствено обучение в ОРЕС да се извършва в платформата „Microsoft Teams“.