Инициатива 24 май!

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 1а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 1б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 2а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 2б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 2в клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 3а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 3б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 3в клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 4а клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 4б клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 5 клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 6 клас

Отбелязване на 24 – май дистанционно – 7 клас

 


ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Обща стойност на проекта – 10 000 000 лв. Бенефициент – Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"