Учебна 2020/2021 г.

Обучението в Средно училище „Иван Вазов“, Благоевград се осъществява в дневна форма, приета на заседание на ПС /решение №3 от протокол №9/08.09.2020 г.

Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включа обучението на учениците по учебни предмети или модули

В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортни дейности и часът на класа.