Проект: BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

„Подкрепа за приобщаващо образование“ – https://priobshtavane.mon.bg/.

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

По проекта е закупено и оборудване за допълнителна подкрепа, с което се обновиха специализираните кабинети в училището – ресурсен, логопедичен и психологичен кабинети. Материалите и оборудването им  е в зависимост от потребностите и нуждите на учениците. Предоставените материали стимулират креативност и дават възможност за постигане на по-високи образователни резултати.

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.