ПЛАН-ПРИЕМ 2021/2022 година

  1. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – Приложение № 1
  2. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД – Приложение № 2