BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

НП „     УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ“, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНЕЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ“ – ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ по процедура чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“  – ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА. /постави логото на Европейски съюз и на оперативната програма/