Прием 2019/2020

Важно за родители!
Училищен план-прием за I клас за учебна 2019-2020 година

График на дейностите по приема, необходими документи, срокове и критерии за класиране

/2019-2020 учебна година/

Приложение 1/Заявление за класиране-образец/
Приложение 2 /Критерии за класиране/

Приложение 3 /Заявление за записване-образец/