план-прием

Важно за родители!
Училищен план-прием за I клас за учебна 2018-2019 година

График на дейностите по приема, необходими документи, срокове и критерии за класиране

/2018-2019 учебна година/

Приложение 1/Заявление за класиране-образец/
Приложение 2 /Критерии за класиране/

Приложение 3 /Заявление за записване-образец/

Училищен учебен план IA клас

Училищен учебен план IБ клас

Училищен учебен план IВ клас

Училищен учебен план VA клас

Училищен учебен план VБ клас

Училищен учебен план VВ клас