НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул: „Площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата“