ПРОЕКТИ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Клуб “компютърът– моят добър приятел” 2б клас

  1. пишем
  2. презентации
  3. анимации
  4. рисуваме
  5. учим

 Млад графичен дизайнер-5а клас

Клуб млад графичен дизайнер (1)

Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (WasteEDU)-тук

Взаимоотношение семейство-училище-тук

За повече информация тук


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *