Обществен съвет

Покана за свикване на Обществен съвет

 

Председателят на обществения съвет към СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград, на основание чл. 269 ал. 1, т.4, вр. чл. 291 ЗПУО във връзка с чл. 20, ал. 1 от  ПСУДОС и на основание чл. 14, ал.1, точка 4 от Правилника за организацията и дейността на обществения съвет към СУ „Иван Вазов” – Благоевград, свиква заседание на 20.10.2017г. (петък) от 17.30 часа, на втори етаж в училищната сграда, при следния дневен ред:

 

 

 1. Даване на становище за отчета за изпълнението на бюджета на училището към 30.09.2017г.
 2. Приемане на план за работата на Обществения съвет към училището за учебната 2017-2018г.
 3. Приемане на промени и допълнения към Правилника за организацията и дейността на Обществения съвет към СУ „Иван Вазов” Благоевград.
 4. Други.

 

 

Станислава Ангелова,

Председател  на обществения съвет

към СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград

Забележка:

 1. Членовете на ОС потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.
 2. Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.
 3. Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

 

Покана за свикване на Обществен съвет

Slide1

Председателят на обществения съвет към СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград, на основание чл. 20, ал. 1 от  ПСУДОС и на основание чл. 14, ал.1, точка 1 и точка 13 от Правилника за организацията и дейността на обществения съвет към СУ „Иван Вазов” – Благоевград, свиква заседание на 21.06.2017г. (сряда) от 18.10 часа, на втори етаж в училищната сграда, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на годишния отчет на директора на СУ „Иван Вазов” за изпълнението на Стратегията за развитието на училището.
 2. Избор на представител на Обществения съвет за участие в заседанията на педагогическия съвет на училището
 3. Други.

 

 

Станислава Ангелова,

Председател  на обществения съвет

към VI СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград

Забележка:

 1. Членовете на ОС потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.
 2. Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.
 3. Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

 

Покана за свикване на Обществен съвет

Председателят на обществения съвет към СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград, на основание чл. 20, ал. 1 от  ПСУДОС и на основание чл. 14, ал.1, точка 4 от Правилника за организацията и дейността на обществения съвет към СУ „Иван Вазов” – Благоевград, свиква заседание на 05.04.2017г. (сряда) от 17.30 часа, на втори етаж в училищната сграда, при следния дневен ред:

 

 1. Даване на становище за разпределението на бюджета на училището по видове дейности и параграфи на ЕБК за 2017г.
 2. Даване на становище за отчета за изпълнението на бюджета на училището за 2016г.
 3. Други.

 

 

Станислава Ангелова,

Председател  на обществения съвет

към VI СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград

Забележка:

 1. Членовете на ОС потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.
 2. Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.
 3. Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

 

Покана за свикване на Обществен съвет

Председателят на обществения съвет към СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград, на основание чл. 20, ал. 1 от  ПСУДОС и на основание чл. 14, ал.1, точка 8 от Правилника за организацията и дейността на обществения съвет към СУ „Иван Вазов” – Благоевград, свиква заседание на 16.03.2017г. (четвъртък) от 17.30 часа, на втори етаж в училищната сграда, при следния дневен ред:

 

 1. Съгласуване избора на учителите в училището по чл.164, ал.2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване от учениците за учебна 2017-2018.
 2. Други.

 

 

Станислава Ангелова,

Председател  на обществения съвет

към VI СУ „Иван Вазов“ гр. Благоевград

Забележка:

 1. Членовете на ОС потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.
 2. Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.
 3. Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

 

Покана

      Във връзка с конституиране на Обществен съвет – активна и демократично функционираща общност  за подпомагане развитието и граждански контрол на СУ „Иван Вазов“, град Благоевград

          Ръководството и колективът на СУ „Иван Вазов“, град Благоевград, най-учтиво  Ви канят да присъствате на събрание на представителите на родителите, което от състава си ще определи нечетен брой /5 члена/ представители на родителите, както и резервни членове на Обществения съвет на училището.

Събранието ще се проведе на 29.11.2016 г. от 18.00 часа в учителската стая.

Очакваме Ви!

С уважение,

Димитър Арабаджиев,

Директор СУ „Иван Вазов”, Благоевград

Покана за свикване на Обществен съвет


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *