НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование -2021 г.“ – Дейност 6.3