НП „Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище“

  1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул: „Библиотеките като образователна среда – 2021 г.

  2. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование -2021 г.“ – Дейност 6.3

  3.  Проект: BG05М2ОЗ001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“- Информация за проекта