Прием 1 клас

П р и е м  з а  п ъ р в и  к л а с  п р е з  2016-2017 год.

        

VІ СОУ  “ ИВАН ВАЗОВ ”– БЛАГОЕВГРАД

 

           

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от акта за раждане
  3. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас или  декларация от родителите, ако детето не е посещавало такава група.

ЗАПИСВАНЕ в сградата на VІ СОУ “ИВАН ВАЗОВ”,

гр. Благоевград,  ул.  “Яне Сандански” 1

( 073/84-00-75;  – souivanvazov@abv.bg; www.souivanvazov.com