Втори учебен срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация класните ръководители 2021 – 2022

  • Дата на публикуване: 2022

График за провеждане на часове по Безопасност на движението по пътищата за втори учебен срок през учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на Допълнителен час по физическо възпитание и спорт и спортни дейности през ІI учебен срок на учебната 2021/2022 година.

  • Дата на публикуване: 2022

График за провеждане на контролни работи през втори учебен срок на учебната 2021-2022 г.

  • Дата на публикуване: 2022

График за провеждане на контролни работи в начален етап през втори учебен срок на учебната 2021-2022 г.

  • Дата на публикуване: 2022

График за провеждане на класна работа за втори учебен срок през учебната 2021-2022 г.

  • Дата на публикуване: 2022

График за провеждане на учебни часове по допълнителна подготовка /ФУЧ/през ІI учебен срок на учебната 2021/2022 година

 

  • Дата на публикуване: 2022

График за за консултации  на учителите  в групи за целодневна организация на учебния ден за II  учебен срок през учебната 2021/2022 година

  • Дата на публикуване: 2022

График за консултации по време на самоподготовка по чл.25, ал.1, т.7 от Наредба 10

  • Дата на публикуване: 2022

График на учителите ЦОУД за водене на училищната консултация с родители и ученици за втори срок

График за ІI ср за консултации на учителите по учебни предмети – свързани с общата подкрепа

График за час на класа за втори учебен срок за 2021/2022 г.