ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Обща стойност на проекта – 10 000 000 лв. Бенефициент – Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието"


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *