ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

untitled

 

От 9 януари 2012 г. в СОУ “Иван Вазов” Благоевград се работи по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Към училището съществуват 8 полуинтернатни групи (ПИГ), в които са обхванати общо 198 ученици. Осем от групите са в начален етап на обучение, по една в І и ІV клас
Целта на проекта е: Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност. Тези дейности се реализират ежедневно в 6 учебни часа, разпределени в организиран отдих и обяд, занимания по интереси и самоподготовка. Продължителността на проекта е 36 месеца с краен срок 31 октомври 2014 г.

 

 

 

училището предлага :

– хранене на учениците;

– полуинтернатни групи  от 1 до  4 клас;

– занимания за самоподготовка;

– организиран отдих и спорт;

– занимания по интереси;

График за консултации през учебната 2013/2014 година ІІ срок

Учебни програми:

І клас-свали; ІІ клас-свали; ІІІ клас; ІV клас-свали

1233369_1396596693900564_1634574722_n


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *