Училищен план-прием за I клас за учебната 2022-2023

  • График на дейностите по приема, необходими документи, срокове и критерии за класиране 2022-2023 учебна година-изтегли
  • Заявление за класиране/Приложение 1-тук
  • Критерии за класиране /Приложение 2-тук
  • Заявление за записване/Приложение 3-тук
  • Декларация за лични данни-тук
  • Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група или клас през учебната 2021/2022 година-тук
  • Второ класиране –тук