НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул: „Площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата – 2020 г.“

 

Проект: BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. За проекта