Занимания по интереси за учебната 2022-2023 година

Съгласно Наредбата за приобщаващото образование  през учебната 2022-2023 година в Средно училище „Иван Вазов“ се сформираха клубове за Занимания по интереси  с цел развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.
Клубовете за Занимания по интереси се сформират в зависимост от индивидуалните потребности, желания и интереси, личностни качества, знания, умения и отношения на учениците от 1. до 7. клас.
Чрез тях се цели развиване на иновативност и прилагане на образователни практики за повишаване на мотивацията на детето и на ученика, съобразно възрастовите и социалните промени в живота му, и способността му да прилага усвоените компетентности на практика, а също така осигуряване условия в дейностите по занимания по интереси за активно включване на учениците, педагогическите специалисти и родителите, като участници в образователния процес.

През тази учебна година са сформирани клубове за Занимания по интереси в следните  тематични направления  „Математика“, „Технлоогии“, „Дигитална креативност“, „Изкуства“.

 1. „Драматичен клуб“ – ръководител,  г-жа Венета Дафкова – учител по български език и литература;
 2. Клуб „Историческа работилница“ – ръководител, г-жа Зорка Лазарова – старши учител по история и цивилизации;
 3. Клуб „В света на изкуствата“ – ръководител, г-жа Невсе Даргутева – учител в група за ЦОУД;
 4. Клуб „Математика от А до Я“ – ръководител, г-жа Милена Сердарова – старши учите, начален етап;
 5. Клуб „Весел Будилник“ – ръководител, г-жа Ненка Малинова – старши учител, начален етап;
 6. Клуб „Приятели на словото“ – ръководител, г-жа Янка Шейтанска – старши учител, начален етап;
 7. Клуб „Майсторете ръчички“ – ръководител, г-жа Петя Георгиева – старши учител в група за ЦОУД;
 8. Клуб „Кулинарна работилница“ – ръководител, г-жа Валентина Котева – старши учител, начален етап;
 9. Клуб „Забавна математика“ – ръководител, г-н Филип Чепарков – старши учител, начален етап;
 10. Клуб „Математичко знае всичко“ – ръководител, г-жа Росица Качериева –  учител, начален етап;
 11. Клуб „Предизвикай – НВО“ – ръководител, г-жа Цветелина Петрова – учител по математика;
 12. Клуб „English is the key“ – ръководител, г-ца Лилия Йорданова – старши учител по английски език в начален етап;
 13. Клуб „Родинознайко“ – ръководител, г-жа Елена Янева – старши учител, начален етап;
 14. Клуб „IT – приключение“ – ръководител, г-ца Звезделина Иванова – старши учител в група за ЦОУД;
 15. Клуб „Религия“ – ръководител, г-н Александър Марковски – учител по английски език;
 16. Клуб „Религия“ – ръководител, г-жа Гълъбова – външен лектор.