ДОКУМЕНТИ 2021-2022 учебна година

Правилник за пропускателния режим в СУ „Иван Вазов“ – Благоевград за учебната 2021-2022 г.

 Правилник за дейността

Етичен кодекс 2021-2022 г.

Годишна план за дейността на СУ „Иван Вазов“ за учебната 2021-2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училището за учебната 2021-2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2021-2022 г.;

Стратегия за развитие на училището;