Втори учебен срок

ГРАФИК ЗА НАТОВАРЕНОСТТА НА КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В цоуд ЗА 2 УЧЕБЕН СРОК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИТЕ ПО РАЗЛИЧНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 2 УЧЕБЕН СРОК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА 2 УЧЕБЕН СРОК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНА РАБОТА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ 2 УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА 2-4 КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ 2 УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА 5-7 КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ФУЧ ПРЕЗ 2 УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПИ ЗА ЦОУД ЗА СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА