Административни услуги

 

  1. Приемане и преместване в държавните и общинските училищаОбразец на заявление- тук
  2. Издаване на диплома за средно образование
  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 〈Образец на заявление- тук
  4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
  5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
  6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
  7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Образец на заявление-тук
  8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломиОбразец на заявлениетук
  9. МОТИВИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО СЕМЕЙНИ ПРИЧИНИ